Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

MUDr. Mancová - oznamVytlačiť
 

Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Mancová oznamuje občanom, že

od 2. septembra do 27. septembra 2019

nebude ordinovať.

Zastupovať ju bude MUDr. Patrícia Mihaliková - Pribinova ul. 4727/1A Topoľčany (v budove zdravotnej poisťovne Dôvera).

Od 30. septembra 2019 bude MUDr. Mancová ordinovať ďalej riadne podľa ordinačných hodín v ambulancii Veľké Ripňany a Radošina.


 
 

Úhrada poplatkov za dane - oznamVytlačiť
 

Žiadame občanov, ktorí ešte v tomto roku neuhradili poplatky za dane a zmesový komunálny odpad, aby tieto poplatky uhradili v čo najkratšom čase buď v hotovosti do pokladnice obecného úradu alebo na účet obce. Číslo účtu je uvedené v rozhodnutí.

 

Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na portáli slovensko.sk, že rozhodnutie o poplatku za dane im bolo doručené do tejto elektronickej schránky.


 
 

Odpady - oznamVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce žiada občanov, aby riadne a dôkladne separovali odpad podľa letáku NATUR-PACK-u, ktorý bol v jarných mesiacoch distribuovaný do každej domácnosti.

Každý občan obce má povinnosť separovať svoj odpad podľa tohto letáku. Z tohto dôvodu sa zakazuje ukladať odpad mimo nádob na to určených.

Obec žiada občanov, aby neukaladali rôzne druhy odpadov vedľa nádob určených na separovaný zber rozmiestnených po obci a zároveň zakazuje ukladať také druhy odpadu, ktoré tam vôbec nepatria. Obec Horné Obdokovce nebude tolerovať ukladanie odpadov na tieto miesta. Na tento účel slúži v obci zberný dvor, ktorý má určenú prevádzkovú dobu a je každému občanovi obce umožnené naň priniesť odpady, ktoré nepatria do nádob na separovaný zber a už vôbec nie mimo nich. 

Zároveň žiadame občanov, aby nenosili svoj odpad pri zberný dvor mimo prevádzkovej doby. Prevádzková doba zberného dvoru je nasledovná:

máj - október: Streda: 13,00 - 17,00 hod.

                       Sobota: 10,00 - 14,00 hod.

november - apríl: Streda: 11,00 - 15,00 hod.

                            Sobota: 10,00 - 14,00 hod.

Preto žiadame občanov, aby sa správali šetrne k svojmu životnému prostrediu a okoliu svojich prábytkov. Takéto správanie len predražuje manipuláciu s odpadmi a zvyšuje náklady, čo môže mať do budúcna následok zvýšenia popolatku za zmesový komunálny odpad.


 
 

Veľkoobjemový kontajner - oznamVytlačiť
 

Informujeme občanov z časti Bodok, že veľkoobjemový kontajner, ktorý je umiestnený v tejto lokalite môžu využiť na vývoz odpadu zo svojich rodinných domov.

Tento kontajner slúži výlučne len na odpad, ktorý sa v obci netriedi, tzn. že je možné doňho nosiť všetko okrem papiera, skla a plastov. Na tieto účely slúžia kontajnery umiestnené v obci.

Rovnako do tohto kontajnera nepatrí bioodpad, elelektroodpad a veľkoobjemový stavebný odpad.

Kontajner bude na Bodoku pristavený do konca budúceho týždňa, do piatka – 5. apríla.

 

Následne budú takýmto istým spôsobom umiestňované veľkoobjemové kontajnery aj v ostatných častiach obce, o čom budú občania včas informovaní.


 
 

Parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách - oznamVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce žiada všetkých občanov, najmä na Kamanskej ulici a na Hríšnici, aby boli voči sebe tolerantní a v záujme ochrany bezpečnosti ľudí ako aj majetku, neparkovali so svojimi vozidlami na miestnych komunikáciách a tým nezabraňovali plynulému prechodu vozidiel po ceste.

Žiadame občanov, aby svoje vozidlá umiestnili do svojich dvorov.

Za porozumenie všetkým ďakujeme.


 
 

Zbieranie odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

žiadame Vás o dôsledné separovanie komunálneho odpadu, aby sa znížilo jeho množstvo. Do komunálneho odpadu nepatria plastové obaly, kovové obaly, tetrapakové obaly, sklo, papier, šatstvo, drobný elektro- odpad, batérie.

Zvlášť prosíme obyvateľov bytoviek, aby sa zapájali do separovaného zberu, prišli si vyzdvihnúť vrecia, lebo podľa informácií zberovej spoločnosti sa vôbec nezapájajú do separovaného zberu a majú nadmerné množstvo komunálneho dopadu. V obci sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného odpadu – sklo, papier, plasty. Od apríla pribudnú kontajnery na kovové a tetrapakové obaly. Pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek  z domácností. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov pri budove obecného úradu a pri kultúrnom dome v Obsolovciach. Podobne aj použité kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na obecnom úrade v uzatvorených plastových nádobách.

Prosíme Vás, zapájate sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si svoje životné prostredie, a prispejete k jeho ochrane. 


 
 
Položky 1-10 z 30

Úradná tabuľa

Zápisnica a uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné ObdokovceVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce zverejňuje zápisnicu a uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce konaného dňa 6. septembra 2019.


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Obdokovce na II. polrok 2019Vytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Obdokovce na II. polrok 2019.


 
 

Individuálna výročná správa obce Horné Obdokovce za rok 2018 a správa nezávislého audítoraVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce zverejňuje Individuálnu výročnú správu obce Horné Obdokovce za rok 2018 a správu nezávislého audítora z auditu účtvonej závierky.


 
 

Africký mor ošípaných - oznamVytlačiť
 

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia

Afrického moru ošípaných (AMO) na územie Slovenskej republiky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje občanov o možnom riziku prostredníctvom plagátov priložených v súboroch nižšie.


 
 
Položky 1-10 z 30
ÚvodÚvodná stránka