Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Odpady - oznamVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce žiada občanov, aby riadne a dôkladne separovali odpad podľa letáku NATUR-PACK-u, ktorý bol v jarných mesiacoch distribuovaný do každej domácnosti.

Každý občan obce má povinnosť separovať svoj odpad podľa tohto letáku. Z tohto dôvodu sa zakazuje ukladať odpad mimo nádob na to určených.

Obec žiada občanov, aby neukaladali rôzne druhy odpadov vedľa nádob určených na separovaný zber rozmiestnených po obci a zároveň zakazuje ukladať také druhy odpadu, ktoré tam vôbec nepatria. Obec Horné Obdokovce nebude tolerovať ukladanie odpadov na tieto miesta. Na tento účel slúži v obci zberný dvor, ktorý má určenú prevádzkovú dobu a je každému občanovi obce umožnené naň priniesť odpady, ktoré nepatria do nádob na separovaný zber a už vôbec nie mimo nich. 

Zároveň žiadame občanov, aby nenosili svoj odpad pri zberný dvor mimo prevádzkovej doby. Prevádzková doba zberného dvoru je nasledovná:

máj - október: Streda: 13,00 - 17,00 hod.

                       Sobota: 10,00 - 14,00 hod.

november - apríl: Streda: 11,00 - 15,00 hod.

                            Sobota: 10,00 - 14,00 hod.

Preto žiadame občanov, aby sa správali šetrne k svojmu životnému prostrediu a okoliu svojich prábytkov. Takéto správanie len predražuje manipuláciu s odpadmi a zvyšuje náklady, čo môže mať do budúcna následok zvýšenia popolatku za zmesový komunálny odpad.


 
 

MUDr. Bognár - dovolenkaVytlačiť
 

MUDr. Bognár oznamuje občanom, že v termíne

od 22. júla do 2. augusta 2019

bude čerpať dovolenku.

Zastupuje ho MUDr. Kmeťo vo Veľkých Ripňanoch.


 
 

Seniorát DD a SS, n.o. - uvoľnené miesto pre klienta - oznamVytlačiť
 

Zariadenie Seniorát DD a SS, n. o. Horné Obdokovce oznamuje občanom, že má k dispozícii 1 voľné miesto pre klienta - pre ženu.

Bližšie informácie sa dozviete osobne priamo v Senioráte alebo na tel. č. 038/53 18 192.


 
 

Veľkoobjemový kontajner - oznamVytlačiť
 

Informujeme občanov z časti Bodok, že veľkoobjemový kontajner, ktorý je umiestnený v tejto lokalite môžu využiť na vývoz odpadu zo svojich rodinných domov.

Tento kontajner slúži výlučne len na odpad, ktorý sa v obci netriedi, tzn. že je možné doňho nosiť všetko okrem papiera, skla a plastov. Na tieto účely slúžia kontajnery umiestnené v obci.

Rovnako do tohto kontajnera nepatrí bioodpad, elelektroodpad a veľkoobjemový stavebný odpad.

Kontajner bude na Bodoku pristavený do konca budúceho týždňa, do piatka – 5. apríla.

 

Následne budú takýmto istým spôsobom umiestňované veľkoobjemové kontajnery aj v ostatných častiach obce, o čom budú občania včas informovaní.


 
 

Parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách - oznamVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce žiada všetkých občanov, najmä na Kamanskej ulici a na Hríšnici, aby boli voči sebe tolerantní a v záujme ochrany bezpečnosti ľudí ako aj majetku, neparkovali so svojimi vozidlami na miestnych komunikáciách a tým nezabraňovali plynulému prechodu vozidiel po ceste.

Žiadame občanov, aby svoje vozidlá umiestnili do svojich dvorov.

Za porozumenie všetkým ďakujeme.


 
 

Zbieranie odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

žiadame Vás o dôsledné separovanie komunálneho odpadu, aby sa znížilo jeho množstvo. Do komunálneho odpadu nepatria plastové obaly, kovové obaly, tetrapakové obaly, sklo, papier, šatstvo, drobný elektro- odpad, batérie.

Zvlášť prosíme obyvateľov bytoviek, aby sa zapájali do separovaného zberu, prišli si vyzdvihnúť vrecia, lebo podľa informácií zberovej spoločnosti sa vôbec nezapájajú do separovaného zberu a majú nadmerné množstvo komunálneho dopadu. V obci sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného odpadu – sklo, papier, plasty. Od apríla pribudnú kontajnery na kovové a tetrapakové obaly. Pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek  z domácností. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov pri budove obecného úradu a pri kultúrnom dome v Obsolovciach. Podobne aj použité kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na obecnom úrade v uzatvorených plastových nádobách.

Prosíme Vás, zapájate sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si svoje životné prostredie, a prispejete k jeho ochrane. 


 
 
Položky 1-10 z 29

Úradná tabuľa

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Horné ObdokovceVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

"Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Horné Obdokovce"

v lehote od 17. 07. 2019 do 17. 08. 2019.

 

Uvedená územnoplánovacia dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Horných Obdokovciach a na internetovej stránke:

https://www.cityplan.eu/hobdokovce/

 

Písomné pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky po uplynutí tejto lehoty sa nemusí prihliadať.


 
 

Individuálna výročná správa obce Horné Obdokovce za rok 2018 a správa nezávislého audítoraVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce zverejňuje Individuálnu výročnú správu obce Horné Obdokovce za rok 2018 a správu nezávislého audítora z auditu účtvonej závierky.


 
 

Africký mor ošípaných - oznamVytlačiť
 

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia

Afrického moru ošípaných (AMO) na územie Slovenskej republiky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje občanov o možnom riziku prostredníctvom plagátov priložených v súboroch nižšie.


 
 

Zámer na predaj majetku obceVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č. 25/2019 a 26/2019 z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce zvereňuje zámer predaja majetku obce.

 

Viac informácií v priložených dokumentoch.


 
 
Položky 1-10 z 29
ÚvodÚvodná stránka