Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Matrika

Vybavuje:

Margita Jánošová

Gabriela Hricová

tel.: 038/53 18 121

mail: obec.h.obdokovce@wircom.sk

 

Vydanie matričného dokladu:
- Správny poplatok – 5,00 € v hotovosti
- Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje
 
Uzavretie manželstva:
1/ Rodný list
2/ Doklad o štátnom občianstve
3/ Potvrdenie o pobyte
4/ Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
5/ Doklad ktorým možno preukázať totožnosť.
6/Doklad o osobnom stave
7/ Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky. 
8/ Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.
 
Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:
- Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
- Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
- Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená 

Zápis do knihy úmrtí:
- 1 originál a 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
- Občiansky preukaz zosnulého
- Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
- Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí  – 5,00 €


 

Matričné tlačivá

ÚvodÚvodná stránka