Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Vybavuje:

Mgr. Lucia Halmešová

tel.: 038/53 18 121

mail: obec.h.obdokovce@wircom.sk

Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

 • Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
 • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
 • Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

- Správny poplatok vo výške 10,- € pre FO,    30,- € pre PO

 

Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

 • Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

- Správny poplatok vo výške 10,- € pre FO,   30,- € pre PO

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: 

 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • Aktuálne doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
 • Aktuálna snímka z katastrálnej mapy
 • Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
 • Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Prehlásenie stavebného dozoru
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

- Správny poplatok vo výške 50,- €

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od stavebného povolenia (ak boli uskutočnené)
 • Geometrický plán na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností
 • Súhlas k malému zdroju znečisťovania, osvedčenia resp. revízne správy o preskúšaní nezávadnosti komínov, elektroinštalácie a bleskozvodov, vodoinštalácie a kanalizácie a plynoinštalácie stavby
 • Energetický certifikát

- Správny poplatok vo výške 35,- €

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, ...).
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
- stavebný denník
- zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
- doklad o odstránení vád a nedorobkov
-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

 

 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:

 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • List vlastníctva
 • Fotokópia právoplatného stavebného rozhodnutia
 • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach

a) situačné výkresy
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny

 • technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
 • doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli

- Správny poplatok vo výške 20,- €

 

 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby:

 • Žiadosť o odstránenie stavby (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
 • Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
 • Katastrálna mapa
 • Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
 • Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác 

- Správny poplatok vo výške 20,- €


 
ÚvodÚvodná stránka